microkredieten

 

Met name op het platteland in het noorden van Ghana helpt Stichting Onyame mensen (voornamelijk vrouwen) een zelfstandig bestaan op te bouwen door middel van microkredieten. Een kleine lening in de vorm van geld, een dier, zaad of een machine is vaak voldoende om te beginnen aan een zelfstandig inkomen.

Wat willen we bereiken

Op het platteland in Ghana zijn er weinig voorzieningen en is het moeilijk voldoende inkomen te creëren. Met name vrouwen hebben het erg moeilijk. Zij zijn vaak achtergesteld. Door hen een microkrediet te geven kunnen ook zij binnen het gezin voor een inkomen zorgen.
Ons doel is dat vrouwen voldoende kennis en kapitaal opbouwen, om zelfstandig aan een beter bestaan voor henzelf en hun gezinnen te kunnen werken.

Hoe gaan we dat doen

Er zijn 21 groepen van vier tot acht personen (een paar oudere groepen hebben nog tien of vijftien leden) die twee maal per jaar een lening kunnen ontvangen (voor landbouw en een inkomen generende activiteit). Tevens kunnen ze voor een periode van drie jaar elk vier dieren lenen.

Microkredieten worden veelal in groepsvorm gegeven: elk individu binnen de groep ontvangt een krediet, maar de groep als geheel is verantwoordelijk voor de administratie, de tijdige aflossing en het beheer van de kredieten. Lost een individu niet tijdig af, dan is de groep verantwoordelijk om dit op te lossen.

Voordat een lening wordt verstrekt dient de groep een bankrekening te hebben, waarop al gedurende enige tijd bedragen zijn gestort door de groep. Dit om de samenwerking binnen de groep en discipline te bevorderen. Bij het verstrekken van het microkrediet worden de mensen ook getraind in ‘goed geldbeheer’: tijdig aflossen en sparen voor toekomstige uitgaven. Ieder groepslid wordt ook geacht om een maandelijkse contributie aan de groep te betalen.

Tenslotte worden er praktische trainingen aangeboden aan de groepen (onder andere op het gebied van landbouw, veeteelt, het maken van zeep, et cetera) en wordt een constructieve groepsdynamiek gestimuleerd.

Na tien jaar worden de groepen geacht genoeg kapitaal en vaardig­heden opgebouwd te hebben om zonder lening van Stichting Onyame verder te gaan. Indien gewenst kunnen de groepen na deze tien jaar nog wel begeleiding blijven ontvangen van de medewerkers van de stichting.

Onder dit project valt ook het veeteelt project, waarvan het doel is om mensen – met name vrouwen – gelegenheid te bieden een eigen veestapel op te bouwen door aan hen dieren uit te lenen. Hiertoe worden in Doninga, de kern van ons werkgebied in het noorden van Ghana, geiten, schapen, varkens en koeien gefokt. Deze worden verzorgt door een parttime verzorger. Als de vrouwtjesdieren oud genoeg zijn, worden ze uitgeleend terwijl de meeste mannetjesdieren verkocht worden. De inkomsten hiervan dragen bij aan de financiële onafhankelijkheid van het project.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

We hebben de manier van verstrekken van microkredieten aangepast. Voorheen verstrekten wij een klein krediet om eerst te bezien of de groep wel de discipline had om af te lossen. Indien dat zo was, werd het krediet verhoogd. Dit om het risico voor Onyame te beperken. De kredieten waren dan echter vaak niet voldoende. Nu vragen we voordat het microkrediet verstrekt wordt dat de groep al gespaard heeft, een lening van eigen geld heeft genomen en terugbetaald en zo discipline heeft getoond en kunnen we de lening afstemmen op de behoefte van de mensen die het nodig hebben.

Toekomst

We willen het aantal groepen langzaam uitbreiden. Microkredieten zijn een enorm succes. Velen zien dat en willen ook graag meedoen. Het moet echter wel financieel en administratief/organisatorisch beheersbaar zijn. Ook zien we dat de aangevraagde bedragen groter worden (bijvoorbeeld voor grotere middelen zoals een motor tricycle of tractor). Dit vergt meer voorbereiding en begeleiding.

Een aantal vrouwen blijkt niet in staat om op een rendabele manier met de leningen om te gaan en deze af te betalen. We zijn bezig om voor deze vrouwen een andere project te ontwikkelen, waar geen cash geld aan te pas zal komen. We denken daarbij aan een varkens­fokkerij, waar de vrouwen in meewerken en zo dieren kunnen ‘verdienen’.

De ontmoetingsruimte in Doninga zal het komende droge seizoen gerenoveerd en verbeterd worden, zodat het een plaats zal zijn waar onder alle weers­omstandigheden vergaderd kan worden.